คลิกเพื่อติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันกอล์ฟ MPA22  

คลิกเพื่อชมภาพการจัดงานการและการแข่งขันกอล์ฟ

"ภาพพิเศษ" แสงดาวแห่งศรัทธา ผู้สนับสนุนทางการเงิน  " กอล์ฟ Mpa 22 "
 1. นายปรีชา  ภูพิพัฒน์ผล  5,000  บาท
 2. MPA 15 ศูนย์อุดร  8,000  บาท
 3. บจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ซิตี้ (ผ่านคุณสุพร  ชัยสุนทร )  5,000  บาท
 4. พ.อ.วรยุทธ   อ้นเพียร  3,000   บาท
 5. นายนภา  สุขเกษม  2,000  บาท
 6. นายทวีศักดิ์  ดิลกวัฒนวัฒน์  500  บาท
 7. จ.ส.ต.หญิงณัฐสรี  บุบผา  500  บาท
 8. นายณัฐเดชา  บรรทัดสกุล  500 บาท
 9. จ.ส.ต.พนิดา  กรเพชร  500 บาท
 10. พ.ต.อ.พัชรินทร์  เพชรเรียง (โดย พ.ต.ท.หญิงธัญลักษณ์  ชวิศเจริญวงศ์ ชื่อเดิม พ.ต.ท.สมพร  มาลาพรพิมล ห้อง 3 ) 5,000 บาท
 11. พ.อ.วิธัต   เสมาชัย  3,000    บาท
 12. คุณภิญญามาศ  ชวนวัฒนา     2,000   บาท

รวมจำนวนเงิน    35,000     บาท 

ขอขอบคุณ 
ทีมกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน " กอล์ฟ MPA 22 " วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2552 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์
 1. ทีม พีทีที
 2. ทีม บจก.สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน
 3. ทีมภัทรไพล์ลิ่ง
 4. ทีมกรุงธน เอ็นจิเนียริ่ง
 5. ทีมวิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง             (1-5  โดยคุณธีระ  ผุดผ่อง )
 6. ทีมสยามนิสสัน บีเคเค   โดยคุณมณเฑียร   เจริญผล
 7. ทีม MPA 10  โดยคุณบรรจง  หนูบรรจง
 8. ทีมครัวข้าวหวาน  โดย น.อ.หญิงอาริยา  ธัญญสิริ ร.น.
 9. ทีมสมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ( สจว.100 )  โดย น.อ.หญิงอาริยา  ธัญญสิริ ร.น.
 10. ทีม ซีเอ โพสท์ (1)  โดยคุณนิธิ  มาวิเลิศ
 11. ทีม ซีเอ โพสท์ (2)  โดยคุณนิธิ  มาวิเลิศ
 12. ทีม MPA 20  โดย พ.อ.กฤษกมล  มะลิทอง
 13. ทีมตาลหวาน โดยคุณนภาพร  พันธ์ศรีมังกร
 14. ทีมวธัญดี  พันธ์ศรีมังกร (1)
 15. ทีมวธัญดี  พันธ์ศรีมังกร (2)
 16. ทีมโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง   โดย  พ.ท.กิตติพงศ์  รัฐประเสริฐ
 17. ทีม บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)  โดยนายปริวรรต  ธัมมรัคคิต
 18. ทีม MPPM 14  โดย น.พ.วิฑูรย์  ปิติเกื้อกูล
 19. ทีม บ.ไออาร์อาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ( MPA21 โดยคุณอำนาจ  กสิผล )
 20. ทีมธนาคารออมสิน  โดยคุณผัสนี  สระบัว
 21. ทีมสุพรรณบุรี  โดยคุณนิวัติ  คนล้ำ
 22. ทีมกมลอินดัสทรี  โดย พ.อ.วิธัต  เสมาชัย
 23. ทีมคุณณัฐวุฒิ  โดยคุณณัฐพนธ์  เดชมณี
 24. ทีม ทีทีแอนด์ที  โดยคุณปราการ  งามสันติพงศา
 25. ทีม บ.ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)   โดย พ.อ.หญิงอุทุมพร  โฆษิตสุรังคกุล
 26. ทีม บจก.แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์  โดยคุณกฤช   ภาคากิจ
 27. ทีม บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด   โดยคุณเสมอใจ   ศรีประเสริฐ
 28. ทีม ขนส่งทางบก   โดยคุณชัยรัตน์   พรสวัสดิ์
 29. ทีม MPA 23 (1) โดยคุณยิ่งยศ
 30. ทีม MPA 23 (2)  โดยคุณสุขสันต์  ศรีนาค
 31. ทีม MPA 23 (3)   โดยคุณสุรศักดิ์  จำรัสการ
หมายเหตุ: ทีมที่ 29-31 คือทีม MPA 23 ไม่ได้เก็บเงิน  เนื่องจากเป็นระบบแลกเปลี่ยนที่ MPA 22 จะต้องช่วยรุ่นน้อง 100,000 บาทตามธรรมเนียม ใช้ระบบหักเงินช่วยเหลือ
อนึ่ง...ขณะนี้กำลังจัดทำสรุปบัญชีรุ่น เนื่องจากฝ่ายบัญชีเข้ารับการอมรมหลังจากงานส่งท้ายปีเก่า พึ่งจะทำรายการทางบัญชีเมื่อวันเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนหลังปีใหม่ พฤหัสบดีที่  7  ม.ค. 53) ขอความกรุณาเพื่อนๆ โปรดรอคอย...