> ดูงานต่างประเทศ

posted on 26 Dec 2009 01:06 by nidampa22

 

 ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นและจีนประกอบการตัดสินใจได้แล้วครับที่นี้  

 

เพื่อนๆครับ

ในการเรียนหนังสือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อถึงเวลาใกล้จบการศึกษา สถาบันระดับการสอนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาดูงานต่างประเทศ

 - ข้อดี

1.สถาบันสนับสนุนการดูงานต่างประเทศ

2.การอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงาน-การออกหนังสือรับรอง-การการันตีบริษัททัวร์-การเลือกสถานที่ดูงาน

3.ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ( รศ..ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

4.การเดินทางในระยะเวลาสั้น ไม่คุ้มค่ากับการเดินทาง

5.เป็นโอกาสที่ดีในการบันทึกอัลบั๊มชีวิตในต่างแดน มองในมุมบวก ให้คิดว่า " นี่คือการให้รางวัลกับชีวิต "

- สุทรรศนีย์

เมื่อเลือกทางเดินที่หนึ่ง  คุณต้องเสียทางเดินที่สอง

เมื่อคุณเลือกทางเดินที่สอง  คุณจะไม่มีโอกาสกลับมาเลือกทางเดินที่หนึ่งยอมเจ็บปวดวันนี้  วันหน้าจะได้ไม่นึกเสียดาย...

 

---------- 

เรียนเพื่อนทุกท่าน

               เนื่องจากเวลากระชั้นชิด ต้องรีบตัดสินใจนะครับ

อาจารย์มนตรีร่วมเดินทางทั้ง 2 งานครับ จะไปทั้งสองทริป

หรือทริปใดทริปหนึ่งก็ได้ครับ

                                                     คณะทำงาน

 

บันทึกการประชุม

ประชุมวันที่ 14 มกราคม  2553  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบุญชนะฯ

เวลา 17.00 น.

เรื่อง กำหนดการดูงานต่างประเทศ MPA.22

การดูงานต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ทริป โดยบริษัท มาร์วิน  เทรเวิล จำกัด

ซึ่งท่านอาจารย์มนตรี โสคติยานุรักษ์  ร่วมเดินทางด้วย

ทริปที่ 1 ประเทศญี่ปุ่น    (นาริตะ-โตเกียว-คาวากูจิโกะ-นาโงย่า-โกเบ-โอซาก้า)

กำหนดเดินทาง   วันพุธทีท่ 31 มีนาคม - พุธที่ 6 เมษายน  2553

อัตราค่าเดินทาง ดังนี้

จำนวนคณะเดินทาง           20 - 25 ท่าน       ราคา      ท่านละ   57,300.- บาท

              "                     26 - 31 ท่าน       ราคา      ท่านละ   56,000.- บาท

              "                      32 ท่านขึ้นไป      ราคา      ท่านละ   54,900.- บาท

(สำหรับห้องพักคู่ 2 ท่าน/ 1 ห้อง)

พักห้องเดี่ยวราคาเพิ่มท่านละ 16,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 • - เดินทางโดยสายการบิน ไทยอินเตอร์ (TG)

 

ทริปที่ 2  ประเทศจีน  (ปักกิ่ง) สถานที่ในการท่องเที่ยว -ดูงาน คือ พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-สนามกีฬาโอลิมปิคปักกิ่ง 2008-ปักกิ่ง/หอเถียนถาน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กำหนดเดินทาง วันที่ 20 - 24  พฤษภาคม  2553 

อัตราค่าเดินทาง

            สำหรับผู้ใหญ่พักห้องคู่( 2 ท่าน/ 1 ห้อง )        ราคาท่านละ    26,100.-  บาท

            สำหรับผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว                             ราคาท่านละ    30,600.-  บาท

 • - เดินทางโดยสายการบิน ไทยอินเตอร์ (TG)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้สนใจร่วมเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ลงชื่อ พร้อมชำระเงินมัดจำ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 และ พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม  2553 

2. การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด

2.1 ชำระครั้งแรกเป็นเงินมัดจำ จำนวนเงิน 5,000.- บาท

2.2 ชำระครั้งที่สอง ก่อนวันเดินทาง 15 วัน จำนวน 50% ของราคาเต็ม

2.3 ชำระครั้งที่สาม จำนวนเงินส่วนที่เหลือ หลังกลับจากดูงานต่างประเทศ (ภายใน 30 วัน )

*กรณีต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งให้ บริษัท มาร์วินฯ ทราบล่วงหน้า 30 วัน ทางบริษัทฯ จึงจะคืนเงินให้

3. ผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองการเดินทางฯ จากคณะ กรุณาแจ้งให้ทางคณะทราบล่วงหน้า

4. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการยื่นขอวีซ่า คณะทำงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้

5. ทางคณะฯ ต้องส่งเอกสารการขอวีซ่าให้กับ บริษัท มาร์วินฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม  2553 

6. บริษัท มาร์วินฯ จะเป็นผู้ขอวีซ่าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

7. ทางคณะฯ ต้องชำระเงินมัดจำให้แก่ บริษัท มาร์วินฯ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2553

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

                                                      คณะทำงาน MPA.22

 

ระเบียบการขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเอกสารประกอบยื่นวีซ่า ในวันที่ 20 เมษายน 2553

1.

หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 3 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2.

ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ใบ

3.

รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) รูปสี ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

4.

ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด

5

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเอกสารประกอบยื่นวีซ่า ในวันที่ 01 มีนาคม 2553

หมายเหตุ   เนื่องจากทางสถานทูตฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่า และอัตราค่ายื่นวีซ่า ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาดำเนินการอยู่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นอัตราค่าวีซ่า ตามเงื่อนไขของสถานทูตฯ และจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีที่มีประกาศจากสาถนทูตฯ

1.

หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 3 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2.

ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)  1 ใบ

3.

รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) รูปสี ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

4.

ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด

5

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)

6.

(1)

ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ฉบับจริง 1 ชุด

(2)

ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ฉบับจริง 1 ชุด

 

กรณีที่เป็นลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ฉบับจริง 1 ชุด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

(3)

ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา

และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ  ฉบับจริง 1 ชุด

(4)

ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด)     ฉบับจริง 1 ชุด

 

6.

ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า      สำเนา (ทุกหน้า)1 ชุด

7.

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ)   สำเนา (ทุกหน้า)1 ชุด อย่างน้อยรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน ถ่ายหน้าบัญชีที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นเจ้าของบัญชี ถ่ายทุกหน้าจนถึงเดือนปัจจุบัน

 


(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัว ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

 


*   กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2207-8503, 0-2696-3003

 

แผนที่แผนกกงสุล

(c) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เลขที่

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
โทรสาร : 0-2207-8510

เวลาทำการ

8.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น.

แผนกกงสุล

แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่น ใบรับรอง : 0-2207-8501 | 0-2696-3001
แผนกคุ้มครองคนญี่ปุ่น : 0-2207-8502 | 0-2696-3002
หมายเลขฉุกเฉิน (โทรศัพท์มือถือ) : 081-846-8265 | 081-809-6074
แผนกวีซ่า : 0-2207-8503 | 0-2696-3003
โทรสาร : 0-2207-8511

เวลาทำการ

8.30-11.45 น. และ 13.30-16.00 น.

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

โทรศัพท์ : 0-2207-8504 | 0-2696-3004
โทรสาร : 0-2207-8512

เวลาทำการ

8.30-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด

----------

ข่าวดูงานต่างประเทศ MPA 22

 

 

- ประเทศญี่ปุ่น

 

การชำระเงิน,เอกสารต่างๆ ติดต่อฝ่ายประสาน ดังนี้

 

 • ผู้ประสานงาน ห้อง 1 พอลลี่ (ณชย  ควรสมาคม) ตุ๊ก (จ.ส.ต.หญิง ณัฐรี บุปผา)
 • ผู้ประสานงาน ห้อง 2 พี่บ่วย ( มณต์ทิพย์ ตัณฑลีลา )
 • ผู้ประสานงาน ห้อง 3 พี่หมวย ( ผัสนี สระบัว ),พี่แมว ( พัชรี เหล็งขยัน )

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  1  

 

 1. คุณกรรณิการ์  อุ่ยมานะชัย (พี่เมาท์)
 2. คุณชูจิต์  ภูษณปัญญา (พี่จิตต์)
 3. คุณฐนกร  เชียวดี  (โต้ง)
 4. คุณณชย   ควรสมาคม (พอลลี่)
 5. คุณณัฐสรี  บุบผา (ตุ๊ก)
 6. คุณปริวรรต   ธัมมรัคคิต  (จ๊าบ)
 7. คุณอุทุมพร  โฆษิตสุรังคกุล (พี่นิดร์)

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  2  

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  3  

 

 1. นายอดุลย์ สุนทราวงศ์
 2. นายพชรพล สร้อยสีคำ
 3. นางสาวผัสนี สระบัว
 4. นางสาวพัชรี เหล็งขยัน
 5. นายสมพงษ์  สิริศุภอักษร

 

 

- ประเทศจีน

 

การชำระเงิน,เอกสารต่างๆ ติดต่อฝ่ายประสาน ดังนี้

 

 • ผู้ประสานงาน ห้อง 1 ... 
 • ผู้ประสานงาน ห้อง 2 โจ (เสมอใจ  ศรีประเสริฐ)
 • ผู้ประสานงาน ห้อง 3 กบ (กุลกานต์ พันธัย) ปุ่น (สมาพร ศิริพจนากุล)

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  1  

 

 1. คุณณัฐเดชา   บรรทัดสกุล (บอล)
 2. คุณธวัชชชัย  กำเนิดสูง (ผู้กองจ๊อก)
 3. นายนภา   สุขเกษม (พี่อ๊อด กรมศุลฯ)
 4. นายปริวรรต  ธัมมรัคคิต (จ๊าบ)

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  2  

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง MPA 22  ห้อง  3  

 

 1. นายอิศรา  ทองอินศรี
 2. นางนิรมล  สุวัธนเดชา
 3. นางสาวทองจันทร์  มหายศ

 

บริษัท มาร์วินทัวร์ ขอนำท่านเหิรฟ้าท่องเที่ยว "ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน"

ดินแดนอาทิตย์อุทัย และนักรบซามูไร

หลากหลายด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

 

วันแรก(พุธ 31 มี.ค. 53)                      กรุงเทพฯ - นาริตะ 

                19.00 น.                                 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทยอินเตอร์  (TG) ประตูที่ 2 ROW D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทมาร์วินทัวร์คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

                22.35 น.                                 ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ TG - 640

                                                                ***พักค้างคืนบนเครื่องบิน*** 

วันที่สอง(พฤหัสฯ 01 เม.ย. 53)        นาริตะ - โตเกียว

                06.15 น.                                 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

     09.00 น. - 11.30 น.                             เชิญท่านดูงานตามกำหนดการ

                12.00 น.                                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 บ่าย                                       

นำท่านเที่ยวชม กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางของการศึกษาวัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ "วัดอาซะกุซ่า" ASAKUSA KANNON  วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก"องค์เจ้าแม่กวนอิม" ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ "โคมไฟขนาดยักษ์"  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง4.5 เมตร  เชิญท่านเลือก "ชมและเช่า" เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ หรือจะเลือกเดินที่ "ถนนนาคามิเซะ" NAKAMISE SHOPPING STREET ท่านจะได้ "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง "MADE IN JAPAN" แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก,รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม "ขนมอร่อย"  สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  

นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพิเรียล (จากภายนอก)พระราชวังเก่าแก่ที่เคยเป็นของโชกุน ตระกูลโตกุกาว่านาน 265 ปี และภายหลังเมื่อสมัยยุคฟื้นฟูจักรพรรดิในปี ค.ศ. 1868 ก็เปลี่ยนมาเป็นของจักรพรรดิแทนและเปลี่ยนชื่อเป็นปราสาท TOKYO ต่อมาเปลี่ยนเป็นปราสาท KYUJO จนสุดท้ายในปีค.ศ. 1948 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น KOKYO ซึ่งหมายถึง พระราชวังอิมพีเรียลนั่นเอง ปัจจุบันนี้ พระราชวังอิมพีเรียล เป็นที่พำนักอาศัยขององค์พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์          อิมพีเรียล องค์ปัจจุบัน(ไม่เปิดให้เข้าชมภายในพระราชวัง)

นำท่านเข้าสู่บริเวณ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ มากมายที่ท่านสามารถ เลือกซื้อหาเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง           

                18.00 น.                                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                พักที่       TOKYO CROWN PLAZA METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม(ศุกร์ 02 เม.ย. 53)                โตเกียว-ฮาโกเน่-ทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ - คาวากูจิโกะ

                08.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                09.00 น.                                 นำท่านเดินทางสู่ "วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่" สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นให้ท่านได้นั่งเรือโจรสลัด ล่องทะเลสาบอาชิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิในคราวที่ระเบิดครั้งล่าสุดให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบที่ถูกรายล้อม

                                                                นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชม บ่อน้ำแร่กำมะถันเดือดที่ควันพวยพุ่งออกมาเป็นบ่อน้อยใหญ่มากมายเต็มหุบเขาที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ไข่ที่ได้จะมีสีดำเชิญท่านลิ้มลองไข่ต้มจากกำมะถันเดือดซึ่งเชื่อกันว่าหากได้รับประทาน ไข่ดำมหัศจรรย์ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี

                12.00 น.                                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                บ่าย                                         นำท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟรูปทรงกรวยสง่างามที่ยังคุกรุ่นไม่ดับสนิทมีหิมะปกคลุมตลอดปี และมีความสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น คือ ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลก ไม่มีภูเขาลูกใดมาเทียบเทียมได้ เป็นสัญลักษณ์มรดกล้ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงดงาม มหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้าง ของ ภูเขาไฟฟูจิบนสถานีชั้นที่ 5 ใน ระดับความสูงถึง 2,556 เมตร เป็นชั้นสูงสุดที่รถสามารถขึ้นไปได้

                                                                (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย )

                                                                นำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่โอบล้อมภูเขาไฟฟูจิ

                19.00 น.                                 รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อม สวมชุดยูกะตะ ซึ่งทางโรงแรมจัดสำหรับทุกท่าน พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

                                                                พักที่       KAWAGUCHIKO JIRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่(เสาร์ 03 เม.ย. 53)                    คาวากูจิโกะ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตมอลล์ - รถไฟชินคันเซน -นาโงย่า 

                07.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

     09.00 น. - 10.30 น.                        เชิญท่านดูงานที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตมอลล์ 

                                                                นำท่านสู่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตมอลล์  แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่

                12.00 น.                                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 บ่าย                                        นำท่านสู่ สถานีรถไฟฮามามัตสึ ขึ้น รถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีนาโงย่า เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น เมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของญี่ปุ่น เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีปราสาทของเจ้าเมืองตั้งอยู่ในเมืองได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่น ตลอดจนเครื่องเขิน เครื่องลงยา และศิลปหัตถกรรมอื่นๆ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

                18.00 น.                                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                 พักที่       NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า(อาทิตย์ 04 เม.ย. 53)             นาโงย่า / ดูงาน โตโยต้า - โอซาก้า     

                08.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

     09.00 น. - 10.30 น.                        เชิญท่านดูงานที่โรงงานโตโยต้า

                12.00 น.                                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                บ่าย                                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น รองจากมหานครโตเกียว ด้วยประชากรมากกว่า 9 ล้านคน

                                                                นำท่านชม เมืองโอซาก้า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ผ่านชม ปราสาทโอซาก้า (จากภายนอก) อลังการและยิ่งใหญ่ ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ภายในที่กล่าวถึง ความเป็นมาของปราสาท รวมถึงประวัติ และข้าวของเครื่องใช้ของ โชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ที่สั่งให้ก่อปราสาทแห่งนี้ สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าโอบล้อมด้วยกำแพง หินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณกว่าหมื่นคนระดมสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงาม และมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงดงามพร้อมบันทึกเป็นที่ระลึก

                ค่ำ                                            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                 พักที่       OSAKA SHERATON MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (จันทร์ 05 เม.ย. 53)             โอซาก้า - โกเบ - โอซาก้า 

                07.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                08.00 น.                                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่น ที่ทำการค้าขายกับประเทศจีน และเกาหลี และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับตะวันตก เมื่อปี ค.ศ. 1868

     09.00 น. - 10.30 น.                        เชิญท่านดูงานที่อนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ

                                                                นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม

                                                                ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลโกเบ และหอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบ

                12.00 น.                                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 บ่าย                                        นำท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดใน            เมืองโอซาก้า  เชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ในย่านชินไซบาชิ ที่นี่มีสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ร้านหนังสือ และร้านร้อยเยน ที่สินค้าแทบทุกชิ้นในร้านขายใน ราคาเพียง 100 เยน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างไดมารู อีกด้วย ถนนของย่าน ชินไซบาชินี้มีหลังคาคลุมทางเดินไว้ตลอดทั้งสายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว รอให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ

                18.30 น.                                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                หลังอาหารค่ำ บริการรถโค้ชรับท่านที่ร้านอาหารเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด(อังคาร 06 เม.ย. 53)            โอซาก้า - กรุงเทพฯ  

                00.30 น.                                 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG - 673

                05.00 น.                                 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 

รายการทัศนศึกษา  ณ  ประเทศญี่ปุ่น 07 วัน 

ค่าบริการนี้รวม                   -      ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป/กลับ ตามรายการ

 • - ค่าวีซ่า
 • - ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ
 • - ค่าบริการขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • - ค่าอาหารตามรายการและค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ทัศนาจรต่างๆ ตามรายการ
 • - ค่ารถรับ - ส่ง ระหว่างสนามบิน / โรงแรม / สนามบิน ตลอดรายการและทัศนาจรต่าง ๆ ตามรายการ
 • - มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญจากบริษัทฯ คอยติดตามอำนวยความสะดวกตลอดรายการเดินทาง
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.- บาท และค่าประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล) ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 100,000.-บาท
 • -

โรงแรม                                  -     โรงแรมพัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องนอน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โตเกียว          โรงแรม  TOKYO METROPOLITAN หรือเทียบเท่า

คาวากูจิโกะ  โรงแรม  KAWAGUCHIKO JIRAGON หรือเทียบเท่า

นาโงย่า          โรงแรม  NAGOYA CASTLE PLAZA หรือเทียบเท่า

โอซาก้า         โรงแรม  OSAKA SHERATON MIYAKOหรือเทียบเท่า

 

อาหาร                    -     อาหารเช้า                       รวม   4 มื้อ ตามรายการ

                                                -     อาหารกลางวัน              รวม   5 มื้อ ตามรายการ

                                                -     อาหารค่ำ                        รวม   5 มื้อ ตามรายการ

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม              -     ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • -
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม / อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

หมายเหตุ                             -      หากภาษีสนามบินเพิ่มจากเดิม ท่านต้องเป็นผู้ชำระเองตามสัดส่วน

 • - อัตราค่าบริการและรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก และสภาวะทางการเมืองระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะบริษัทฯไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดเพราะค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้สถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ใช้บริการตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่นค่าอาหารบางมื้อ,ค่านำเที่ยวสถานที่โรงแรมจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้

-----------------

 

 

บริษัท มาร์วิน แทรเวิล จำกัด ขอนำท่านเหิรฟ้าสู่ มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

วันแรก                                                   กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

                    08.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

                    10.10 น.     ออกเดินทางสู่นครปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG-614

                    15.50 น.     ถึงสนามบินนานาชาติ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                                                                นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

                    18.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ เป็ดปักกิ่ง ณ ภัตตาคาร

                                      นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนหวังฟูจิ่ง ยามค่ำคืน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง

                                                                พักที่       BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง                           ปักกิ่ง / ดูงาน / พระราชวังฤดูร้อน

                    08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    09.00 น.       ดูงานโรงงานเหล็ก            

                    12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     บ่าย                                    นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน / อวี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮาซึ่งทรงสั่งให้บูรณะขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในระหว่างฤดูร้อน ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิเฉียนหลงผู้โด่งดังแห่งราชวงศ์ชิงซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ของสยามประเทศในขณะนั้น ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ที่ถูกขุดโดยแรงงานนับแสนคนที่ถูกเกณฑ์ มาสร้าง ดินที่เกิดจากการขุดทะเลสาบจะถูกนำไปถมเพื่อเป็นภูเขาจำลอง ซึ่งถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทีเป็นมงคล และชมสวนดอกไม้นานาชนิดที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว ซึ่งเรียงรายตามระเบียง

                    18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                        หลังอาหารค่ำนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงที่บ่งถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีน อาทิ การแสดงศิลปะป้องกันตัว การระบำแบบพื้นเมือง และการแสดงกายกรรมจีน ที่ตื่นตาตื่นใจ

                                                                พักที่       BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                                               ปักกิ่ง / กำแพงเมืองจีน / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

                    08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    09.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยุงกวาน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งในยามเช้าตลอดสองข้างทาง ที่เดินจับจ่ายซื้ออาหาร และสินค้าในชีวิตประจำวัน

                                        ความชุลมุนสับสนของการจราจร รถจักรยานร่วมแสนคันที่ปั่น อย่างรวดเร็วเพื่อเดินทางสู่ที่ทำงาน ทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา ผ่านเส้นทางรถไฟสาย ทรานไซบีเรีย ที่ยาวที่สุดในโลกไปจนถึงด่านจียุงกวาน สัมผัสกับความมโหฬารและยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ที่สร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อ และเลือดของแรงงานนับล้านคนในสมัย จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งยังคงครองความยิ่งใหญ่มาจวบจนถึงปัจจุบัน

                    12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     บ่าย                                    นำท่านเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งปักกิ่ง จัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัดการแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 26 ห้อง โดยในแต่ละห้องนั้น หุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงอีกด้วย

                    18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                พักที่       BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                                                    ปักกิ่ง / ดูงาน / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังกู้กง

                    08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    09.00 น.        ดูงานโรงงานเผาขยะ

                    12.00 น.         ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     บ่าย                นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่กว้างที่สุดในโลก ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านเหมาเจ๋อตง ได้ประกาศการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประตูสันติภาพสวรรค์ หรือ เทียนอันเหมิน ปัจจุบันภาพเหมือนของท่านเหมาเจ๋อตง ยังเฝ้ามองมาทางใต้อันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสเทียนอันเหมิน

                                           การประชุมประท้วงของผู้พิทักษ์แดง หรือ เรดการด์ ได้เกิดขึ้นที่นี่หลายครั้งในช่วงการ ปฏิวัติวัฒนธรรม บริเวณใจกลางของจัตุรัส จะเป็นเสาหินอนุสาวรีย์วีรบุรุษแห่งชาติ สัญลักษณ์ของการต่อสู่กับศักดินา และจักรวรรดินิยมต่างชาติ หอมหาศาลาประชาคมทางตะวันตกของจัตุรัส ซึ่งใช้  ศาสตร์จีน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติ ตรงด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นหอรำลึกประธานเหมา ซึ่งมีแท่นบรรจุศพของท่านเหมาเจ๋อตงในโลงศพแก้ว

                                           นำท่านชมความงามของ พระราชวังโบราณ (พระราชวังกู้กง) หรือพระราชวัง ต้องห้าม เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวม 24 พระองค์ สร้างขึ้นในต้นสมัยราชวงศ์หมิง ใช้เวลาการก่อสร้างกว่า 40 ปีจึงเสร็จ ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ 9,999 ห้อง มีพระตำหนักต่างๆ หอเก็บเครื่องราชบรรณาการ หอพระคลังสมบัติ ห้องบรรทม ฯลฯ

                                          ผ่านชม สถานีโทรทัศน์ CCTV อาคารสำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี มีรูปลักษณ์ที่แหวกแนวไปจากตึกระฟ้าทั่วไป โดยเกิดจากสองอาคารที่ตั้งมุมฉากต่อเข้าหากัน มองดูเหมือนอุโมงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยกระจายแรงลมที่ปะทะกับตึกได้เป็นอย่างดี

                                            ชม สนามกีฬาโอลิมปิคปักกิ่ง 2008 มีลักษณะภายนอก คล้ายกับ "รังนก" ที่มี โครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆ เหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุ โปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สำหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเป็นเอกภาพ 

                    18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                                                พักที่       BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า                                                  ปักกิ่ง / หอเทียนถาน / ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

                    08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    09.00 น.   นำท่านชมสัญลักษณ์ของนครปักกิ่ง หอเทียนถาน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานก่อสร้างที่สวยงามที่สุด อันเป็นสถานที่ใช้บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ องค์จักรพรรดิจะเสด็จมาทำพิธีอย่างน้อยปีละครั้ง ชมลานบวงสรวงฟ้าดินที่เชื่อว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล มีเพียงองค์จักรพรรดิเท่านั้นที่จะเสด็จประทับได้ ชมหอเก็บป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิองค์ก่อนๆ ที่ล้อมรอบด้วยกำแพง

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และเลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่างๆ เช่น หลุยส์วิตตอง พราด้า เฟร์รากาโม่ เวอร์ซาเช่ ไม้กอล์ฟทำเลียนแบบ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น

                    13.00 น.                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                    14.00 น.                            นำท่านเดินทางสู่สนามบิน              

                    17.05 น.                            ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG-615  

                    21.20 น.                            ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข

 

รายการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าบริการนี้รวม                   -    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป / กลับ ตามรายการ

                                                -    ค่าวีซ่า

-    ค่าภาษีสนามบิน

-    ค่าบริการขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-    ค่าอาหารตามรายการ

-    ค่ารถรับ - ส่ง ระหว่างสนามบิน / โรงแรม / สนามบิน ตลอดรายการ และทัศนาจรต่างๆ ตามรายการ

-    มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญจากบริษัทฯ คอยติดตามอำนวยความสะดวกตลอดรายการเดินทาง

-    ค่าประกันอุบัติเหตุไว้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อท่าน และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อท่าน

 

โรงแรม                                  -    โรงแรมพัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องนอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                                                      ปักกิ่ง                โรงแรม BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

อาหาร                                    -    อาหารเช้า             รวม    4  มื้อ ตามรายการ

-    อาหารกลางวัน    รวม    4  มื้อ ตามรายการ

-    อาหารค่ำ              รวม    4  มื้อ ตามรายการ

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม              -    ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

                                                -    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม/อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

หมายเหตุ                             -     หากภาษีสนามบินเพิ่มจากเดิม ท่านต้องเป็นผู้ชำระเองตามสัดส่วน

-    อัตราค่าบริการและรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก และสภาวะทางการเมือง

      -     ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะ บริษัทฯ ไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆ เพราะค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้สถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ใช้บริการตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น ค่าอาหารบางมื้อ, ค่านำเที่ยวสถานที่หรือโรงแรม จะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้

 

 

 

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

 

เรื่อง       เสนอราคาและรายการ

เรียน       คณะกรรมการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ที่นับถือ

 

                บริษัท มาร์วินทัวร์ แอนด์ เทรเวิล จำกัด  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ จัดเสนอรายการทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

บริษัทฯ ขอเสนอรายละเอียดเพื่อการพิจารณาของท่าน ดังนี้

 

เส้นทาง                 กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ   

 

                อัตราค่าเดินทาง    

                สำหรับผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง)                                ราคาท่านละ                     26,100.-    บาท

                สำหรับผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว                                                         ราคาท่านละ                     30,600.-    บาท

           

            หมายเหตุ                                                                                                       

 • - อัตราข้างต้น เป็นราคาค่าตั๋วสายการบินไทย อินเตอร์ (TG) อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบินและอัตราค่าน้ำมัน FUELSURCHARGE ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับค่าน้ำมันตามจริง ตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • - อัตราข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • - กรณีเดินทางก่อนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553 ราคาค่าตั๋วเพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

 

พร้อมนี้ได้แนบรายการเดินทางมาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่าน และหากท่านมีข้อแนะนำประการใด  กรุณาติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ทุกเวลา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                     (นายสมชาย ศรีรัตนประภาส)

                                                   กรรมการผู้จัดการ