> ดูงานต่างประเทศ

posted on 26 Dec 2009 01:06 by nidampa22

 

 ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นและจีนประกอบการตัดสินใจได้แล้วครับที่นี้  

 

เพื่อนๆครับ

ในการเรียนหนังสือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อถึงเวลาใกล้จบการศึกษา สถาบันระดับการสอนนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาดูงานต่างประเทศ

 - ข้อดี

1.สถาบันสนับสนุนการดูงานต่างประเทศ

2.การอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงาน-การออกหนังสือรับรอง-การการันตีบริษัททัวร์-การเลือกสถานที่ดูงาน

3.ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ( รศ..ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

4.การเดินทางในระยะเวลาสั้น ไม่คุ้มค่ากับการเดินทาง

5.เป็นโอกาสที่ดีในการบันทึกอัลบั๊มชีวิตในต่างแดน มองในมุมบวก ให้คิดว่า " นี่คือการให้รางวัลกับชีวิต "

- สุทรรศนีย์

เมื่อเลือกทางเดินที่หนึ่ง  คุณต้องเสียทางเดินที่สอง

เมื่อคุณเลือกทางเดินที่สอง  คุณจะไม่มีโอกาสกลับมาเลือกทางเดินที่หนึ่งยอมเจ็บปวดวันนี้  วันหน้าจะได้ไม่นึกเสียดาย...

 

---------- 

เรียนเพื่อนทุกท่าน

               เนื่องจากเวลากระชั้นชิด ต้องรีบตัดสินใจนะครับ

อาจารย์มนตรีร่วมเดินทางทั้ง 2 งานครับ จะไปทั้งสองทริป

หรือทริปใดทริปหนึ่งก็ได้ครับ

                                                     คณะทำงาน

 

บันทึกการประชุม

ประชุมวันที่ 14 มกราคม  2553  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบุญชนะฯ

เวลา 17.00 น.

เรื่อง กำหนดการดูงานต่างประเทศ MPA.22

การดูงานต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ทริป โดยบริษัท มาร์วิน  เทรเวิล จำกัด

ซึ่งท่านอาจารย์มนตรี โสคติยานุรักษ์  ร่วมเดินทางด้วย

ทริปที่ 1 ประเทศญี่ปุ่น    (นาริตะ-โตเกียว-คาวากูจิโกะ-นาโงย่า-โกเบ-โอซาก้า)

กำหนดเดินทาง   วันพุธทีท่ 31 มีนาคม - พุธที่ 6 เมษายน  2553

อัตราค่าเดินทาง ดังนี้

จำนวนคณะเดินทาง           20 - 25 ท่าน       ราคา      ท่านละ   57,300.- บาท

              "                     26 - 31 ท่าน       ราคา      ท่านละ   56,000.- บาท

              "                      32 ท่านขึ้นไป      ราคา      ท่านละ   54,900.- บาท

(สำหรับห้องพักคู่ 2 ท่าน/ 1 ห้อง)

พักห้องเดี่ยวราคาเพิ่มท่านละ 16,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  • - เดินทางโดยสายการบิน ไทยอินเตอร์ (TG)

 

ทริปที่ 2  ประเทศจีน  (ปักกิ่ง) สถานที่ในการท่องเที่ยว -ดูงาน คือ พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-สนามกีฬาโอลิมปิคปักกิ่ง 2008-ปักกิ่ง/หอเถียนถาน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กำหนดเดินทาง วันที่ 20 - 24  พฤษภาคม  2553 

อัตราค่าเดินทาง

            สำหรับผู้ใหญ่พักห้องคู่( 2 ท่าน/ 1 ห้อง )        ราคาท่านละ    26,100.-  บาท

            สำหรับผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว                             ราคาท่านละ    30,600.-  บาท

  • - เดินทางโดยสายการบิน ไทยอินเตอร์ (TG)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้สนใจร่วมเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ลงชื่อ พร้อมชำระเงินมัดจำ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 และ พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม  2553 

2. การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด

2.1 ชำระครั้งแรกเป็นเงินมัดจำ จำนวนเงิน 5,000.- บาท

2.2 ชำระครั้งที่สอง ก่อนวันเดินทาง 15 วัน จำนวน 50% ของราคาเต็ม

2.3 ชำระครั้งที่สาม จำนวนเงินส่วนที่เหลือ หลังกลับจากดูงานต่างประเทศ (ภายใน 30 วัน )

*กรณีต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งให้ บริษัท มาร์วินฯ ทราบล่วงหน้า 30 วัน ทางบริษัทฯ จึงจะคืนเงินให้

3. ผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองการเดินทางฯ จากคณะ กรุณาแจ้งให้ทางคณะทราบล่วงหน้า

4. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการยื่นขอวีซ่า คณะทำงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้

5. ทางคณะฯ ต้องส่งเอกสารการขอวีซ่าให้กับ บริษัท มาร์วินฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม  2553 

6. บริษัท มาร์วินฯ จะเป็นผู้ขอวีซ่าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

7. ทางคณะฯ ต้องชำระเงินมัดจำให้แก่ บริษัท มาร์วินฯ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2553

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

                                                      คณะทำงาน MPA.22

 

ระเบียบการขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเอกสารประกอบยื่นวีซ่า ในวันที่ 20 เมษายน 2553

1.

หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 3 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2.

ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ใบ

3.

รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) รูปสี ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

4.

ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด

5

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเอกสารประกอบยื่นวีซ่า ในวันที่ 01 มีนาคม 2553

หมายเหตุ   เนื่องจากทางสถานทูตฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่า และอัตราค่ายื่นวีซ่า ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาดำเนินการอยู่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นอัตราค่าวีซ่า ตามเงื่อนไขของสถานทูตฯ และจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีที่มีประกาศจากสาถนทูตฯ

1.

หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 3 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2.

ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)  1 ใบ

3.

รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) รูปสี ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

4.

ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด

5

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)

6.

(1)

ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ฉบับจริง 1 ชุด

(2)

ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ฉบับจริง 1 ชุด

 

กรณีที่เป็นลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ฉบับจริง 1 ชุด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

(3)

ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา

และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ  ฉบับจริง 1 ชุด

(4)

ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด)     ฉบับจริง 1 ชุด

 

6.

ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า      สำเนา (ทุกหน้า)1 ชุด

7.

<